Hospital Veterinari Costa Brava

C/ De la metal·lúrgia 16
17200 Palafrugell
La Insuficiència renal (PART 2)

La Insuficiència renal (PART 2)

Així, com ho podem detectar de forma precoç?

Des del nostre centre recomanem a tots els propietaris de gossos i gats de més de 7 anys que ens portin una mostra d’orina. Amb aquesta realitzarem un urianàlisi, que permet avaluar la salut renal de la mascota, determinant el sediment urinari, la densitat d’orina i la quantitat de proteïnes en orina.

El primer pas a realitzar és centrifugar una part de la mostra per a obtenir tot aquell material sòlid (sediment urinari), que posteriorment es tenyirà i s’avaluarà al microscopi, buscant cristalls i cèl·lules d’infecció o inflamació. Si aquest surt positiu, caldrà tractar la patologia de forma adequada en primer lloc i després tornar a avaluar densitat i proteïnes, per tal d’evitar falsos positius. Un cop resolt el problema, es podran avaluar els paràmetres de forma habitual.

Si aquest sediment surt negatiu, es procedeix a determinar la densitat d’orina. De forma genèrica, si un gat presenta valors per sota de 1035 i un gos per sota de 1012 es considera que està a les primeres fases de la insuficiència renal crònica. En el cas dels gossos, es realitza una tira d’orina paral·lelament, que determina de forma qualitativa la presència de proteïna, glucosa, glòbuls blancs, entre altres coses a la orina. En funció de les proteïnes que indiqui la tira (que pot anar de negatiu fins a 4 +) es realitzarà la medició de proteïnes. En els gats, es mesura directament de les proteïnes, ja que la tira es considera poc fiable.

Per últim, es mesura la quantitat de proteïnúria que presenta l’animal, mitjançant el ràtio proteïna/creatinina (ràtio UPC), que és un reflex de la quantitat de proteïna excretada en orina en 24 hores.

Un cop tinguem els resultats, podem establir que l’animal no presenta proteïnúria, que està en límit- quan recomanem revaluar en un mes- o que presenta proteïnúria- quan començaríem a tractar-la. A més, en funció dels resultats de les proves pot ser necessària una analítica de sang per a avaluar els indicadors renals sanguinis o la medició de la pressió arterial sistòlica.

Amb tots els resultats us indicarem quin és el tractament més adequat, així com la pauta de controls veterinaris més adequada.

Skip to content